Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) reguluje zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.royaldenta.com oraz konta społecznościowe i odbiorców newsletterów firmy UAB LIMO TRADING COMPANY (zwanej dalej ROYAL DENTA) oraz ustala cele i sposoby przetwarzania ich danych osobowych.
 
Niniejsza Polityka została sporządzona zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem”).
 
Niniejsza Polityka informuje osoby odwiedzające stronę internetową i konta w mediach społecznościowych ROYAL DENTA oraz odbiorców newsletterów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

 

STOSOWANIE POJĘCIA

 

Dane osobowe — dowolna informacja o osobie fizycznej, której tożsamość została określona albo może zostać określona (podmiot danych); osoba fizyczna, której tożsamość można ustalić, to osoba, której tożsamość bezpośrednio albo pośrednio można ustalić, przede wszystkim na podstawie identyfikatora, którym jest imię i nazwisko, numeru identyfikacyjnego osoby, danych miejsca pobytu oraz identyfikatora internetowego lub na podstawie jednej lub kilku cech tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, gospodarczej, kulturowej albo społecznej.

 

Osoba, której dane dotyczą (lub podmiot danych) — osoba fizyczna — odwiedzająca stronę internetową oraz konta na portalach społecznościowych i/lub odbiorca newsletterów ROYAL DENTA, której dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez ROYAL DENTA.

 

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza każde dobrowolne, konkretne i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dane dotyczą, przekazane przez należycie poinformowaną osobę, w formie oświadczenia lub jednoznacznego działania, poprzez które wyraża ona zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą — możliwość uczestniczenia i kontrolowania działań administratora i/lub podmiotu przetwarzającego przy przetwarzaniu jej danych osobowych — do wiedzy, do informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych; do dostępu do jej danych osobowych i sposobu ich przetwarzania; żądania sprostowania lub zniszczenia swoich danych osobowych lub wstrzymania, z wyjątkiem przechowywania, przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie nie odbywa się zgodnie z przepisami prawa; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; żądania usunięcia swoich danych osobowych; uzyskania dotyczących jej danych, które przekazała administratorowi; wniesienia skargi do organu nadzorczego (Państwowej Inspekcji Ochrony Danych Osobowych).
 

Przetwarzanie danych — oznacza dowolną operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie innymi danymi, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 

Przetwarzanie automatyczne danych — operacje przetwarzania danych wykonywane w całości lub częściowo przez środki automatyczne. Są to wszelkie technologie informacyjne i komunikacyjne, które mogą być wykorzystane do wykonywania operacji przetwarzania danych osobowych, takie jak: komputery, sieci komunikacyjne itp.
 

Administrator danych – UAB „LIMO TRADING COMPANY”, kod osoby prawnej: 133114845, adres siedziby: Ievos Kalno g. 6-10, 93103 Neringa, tel. Nr. +370 684 19699, adres poczty elektronicznej: info@royaldenta.com.
 

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną albo prawną, organ władzy, agencję lub inną instytucję, która w imieniu administratora danych przetwarza dane osobowe.
 

Odbiorca danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia. Jednakże organy publiczne, które na mocy prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego mogą otrzymywać dane osobowe w trakcie prowadzenia konkretnego dochodzenia, nie są uznawane za odbiorców danych.
 

Ciasteczko (ang. cookie) to mały plik tekstowy, który strona internetowa po jej odwiedzeniu zachowuje w komputerze albo na urządzeniu przenośnym.
 

Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa skutkujące niezamierzonym lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem przesłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób danych albo uzyskaniem nieuprawnionego dostępu do nich.
 

Inne pojęcia użyte w niniejszej Polityce mają znaczenie nadane im w Rozporządzeniu oraz w innych aktach prawnych regulujących przetwarzanie danych osobowych.

 

ROZDZIAŁ I
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 
1. ROYAL DENTA przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych kieruje się następującymi zasadami:

  1. 1.1. ROYAL DENTA przetwarza dane osobowe wyłącznie dla prawnie usprawiedliwionych celów określonych w niniejszej Polityce i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu);
  2. 1.2. Dane osobowe są przetwarzane dokładnie, rzetelnie i zgodnie z wymogami prawa (zasada legalności, rzetelności i przejrzystości);
  3. 1.3. ROYAL DENTA przetwarza dane osobowe w taki sposób, aby zapewnić ich dokładność i aktualizację w przypadku jakichkolwiek zmian (zasada dokładności);
  4. 1.4. ROYAL DENTA przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania (zasada minimalizacji danych);
  5. 1.5. Dane osobowe przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, dla których dane osobowe zostały zebrane i przetworzone (zasada ograniczenia czasu przechowywania);
  6. 1.6. Przy przetwarzaniu danych osobowych ROYAL DENTA stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające należyte bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz przed ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem (zasada integralności i poufności);
  7. 1.7. ROYAL DENTA jest odpowiedzialna za zapewnienie zgodności z zasadami określonymi w niniejszej Polityce i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie (zasada rozliczalności).

 

ROZDZIAŁ II
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 
2. ROYAL DENTA przetwarza Państwa dane osobowe:
2.1. Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ROYAL DENTA, a także do celów właściwego zarządzania i administrowania stroną internetową, monitorowania ruchu na stronie, zapewnienia jej bezpieczeństwa, poprawy jej wydajności, ułatwienia poszukiwania informacji i zapewnienia realizacji zapytań Osób, których dane dotyczą oraz do celów marketingowych i handlowych (wysyłanie newsletterów za zgodą Osoby, której dane dotyczą).
 
3. W celach określonych w punkcie 2 niniejszej Polityki, ROYAL DENTA zbiera i przetwarza następujące Państwa dane:
3.1. Dane osobowe: imię lub imię i nazwisko (jeżeli zostały podane przez Państwa);
3.2. Dane kontaktowe: adres e-mail (jeśli został przez Państwa podany);
3.3. Inne dane osobowe/informacje podane przez Państwa w zapytaniu/zamówieniu do ROYAL DENTA;
3.4. Inne dane osobowe odbiorców newslettera: specjalizacja (farmaceuta, stomatolog, higienistka jamy ustnej itp.), miasto (jeśli zostały przez Państwa podane).

 

ROZDZIAŁ III
GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 
4. Dane osobowe są pozyskiwane od Państwa, gdy są Państwo zobowiązani do podania takich danych na podstawie przepisów prawa lub gdy podadzą je Państwo dobrowolnie.
 
5. ROYAL DENTA przetwarza również Państwa dane osobowe, gdy kontaktują się Państwo z ROYAL DENTA za pośrednictwem poczty elektronicznej, składając zapytanie na stronie internetowej ROYAL DENTA, zapisując się na newsletter, przesyłając informacje na kontakty wymienione na stronie internetowej ROYAL DENTA lub na kontach ROYAL DENTA w mediach społecznościowych. W tych przypadkach ROYAL DENTA przetwarza Państwa dane w celu administrowania zapytaniami i/lub wysyłania newsletterów, zapewnienia jakości świadczonych usług oraz obrony i ochrony swoich uzasadnionych interesów.
 
6. Niezależnie od sposobu gromadzenia danych, są one przechowywane tylko w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, ale nie dłużej niż przez okresy określone w Indeksie ogólnych okresów przechowywania dokumentów w aktualnej wersji zatwierdzonej Zarządzeniem Głównego Archiwisty Litwy nr V-100 z dnia 9 marca 2011 r. lub w innych aktach prawnych. Dane zawarte we wnioskach złożonych za pośrednictwem strony internetowej są przechowywane maksymalnie przez trzy lata od momentu udzielenia odpowiedzi na wniosek, po czym są niszczone.

 

ROZDZIAŁ IV
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 
7. Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo:
7.1. Wiedzieć/być poinformowanym o przetwarzaniu swoich danych osobowych;
7.2. Zapoznać się ze swoimi danymi osobowymi i ich przetwarzaniem; Mają Państwo prawo zwrócić się do ROYAL DENTA z żądaniem udzielenia informacji o tym, jakie i w jakim celu przetwarzane są Państwa dane osobowe;
7.3. Żądać korekty swoich danych osobowych. Jeżeli zostanie ustalone, że przez ROYAL DENTA przetwarzane są niedokładne lub niekompletne Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo żądać sprostowania lub uzupełnienia takich danych osobowych;
7.4. Żądać usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo poprosić ROYAL DENTA o usunięcie swoich danych osobowych z jednej z następujących przyczyn:
– dane osobowe nie są już potrzebne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone;
– wycofali Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych;
– nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie i nie istnieją nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania;
– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
7.5. Żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Mają Państwo prawo zażądać od ROYAL DENTA ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych z jednej z następujących przyczyn:
– kwestionują Państwo prawidłowość danych na okres, w którym ROYAL DENTA może zweryfikować prawidłowość danych osobowych;
– przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem i nie wyrażają Państwo zgody na usunięcie danych, a zamiast tego żądają ograniczenia ich wykorzystywania;
– ROYAL DENTA nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebują ich Państwo do dochodzenia, wykonywania lub obrony interesów prawnych;
– Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, w oczekiwaniu na weryfikację, że uzasadnione powody ROYAL DENTA są nadrzędne w stosunku do powodów osoby, której dane dotyczą.
7.6. W celu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu niektórych swoich opcjonalnych danych osobowych, Sprzeciw taki może być wyrażony poprzez niewypełnienie niektórych rubryk dokumentów lub poprzez późniejsze złożenie wniosku o zaprzestanie opcjonalnego przetwarzania Państwa danych osobowych. ROYAL DENTA na Państwa żądanie udzieli informacji, które z Państwa danych osobowych są przetwarzane opcjonalnie. ROYAL DENTA po otrzymaniu wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przetwarzanych opcjonalnie niezwłocznie zaprzestanie takiego przetwarzania, chyba że jest to sprzeczne z wymogami prawa, i poinformuje Państwa o tym;
7.7. Możliwość przenoszenia danych, tj. mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które dostarczyli Państwo ROYAL DENTA w usystematyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego oraz mają Państwo prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi, a ROYAL DENTA jest zobowiązana nie stwarzać żadnych przeszkód w tym zakresie.

 

ROZDZIAŁ V
ŚRODKI ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 

8. ROYAL DENTA wdraża i zapewnia odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem lub innym nieuprawnionym przetwarzaniem.
 
9. Dostęp do Państwa danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez ROYAL DENTA mają wyłącznie osoby, którym przysługuje prawo dostępu do takich danych i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce.
 
10. ROYAL DENTA zapewnia właściwe zarządzanie siecią, utrzymanie systemów informatycznych oraz wdrożenie innych środków technicznych niezbędnych do zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych.

 

ROZDZIAŁ VI
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM

 
11. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione osobom trzecim, które świadczą usługi na rzecz ROYAL DENTA, zapewniając działanie i utrzymanie systemów informatycznych wykorzystywanych przez ROYAL DENTA. W takich przypadkach Państwa dane osobowe są ujawniane osobom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia przez nie usług.
 
12. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione organom ścigania zgodnie z procedurą przewidzianą przez ustawodawstwo Republiki Litewskiej.
 
13. We wszystkich innych przypadkach Państwa dane osobowe mogą być ujawnione osobom trzecim wyłącznie za Państwa zgodą.

 

ROZDZIAŁ VII
WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE

 
14. Informacje zbierane przez pliki cookie pozwalają ROYAL DENTA poprawić działanie strony internetowej, zapewniając Państwu wygodne i efektywne wyszukiwanie informacji.
 
15. Główne pliki cookie wykorzystywane przez ROYAL DENTA na stronie internetowej to:

Cookie Name
Description
Moment of creation/ Expiration time
CMSSESSIDX
Standardowy plik cookie używany do utrzymania sesji użytkownika.
Do czasu zamknięcia okna strony internetowej
cookiesAgree
Standardowy plik cookie, który rozróżnia, na które pliki cookie zezwalają Państwo na naszej stronie internetowej.
Do czasu usunięcia
cookiesLevelX
Plik cookie, który rozróżnia, na wykorzystanie których plików cookie zezwalają Państwo na naszej stronie internetowej.
Do czasu usunięcia
_ga
Statystyczny plik cookie wykorzystywany przez Google Analytics. Plik cookie służy do rozróżniania użytkowników, obliczania danych o odwiedzających, sesjach, kampaniach oraz do monitorowania analizy statystycznej korzystania z witryny. Pliki cookie przechowują informacje anonimowo i przypisują losowo wygenerowany numer w celu identyfikacji unikalnych odwiedzających.
2 lata
_gat
Statystyczne pliki cookie, które są wykorzystywane przez Google Analytics do zbierania informacji statystycznych o ruchu na stronie.
1 dzień
_gid
Statystyczny plik cookie używany przez Google Analytics do identyfikacji Osoby.
1 dzień
gat_gtag
Reklamowe pliki cookie wykorzystywane przez Google Tag Manager.
1 minuta
IDE
Reklamowy plik cookie używany przez Google Ads do identyfikacji Osoby.
1 rok
fr
Reklamowy plik cookie. Ten plik cookie jest ustawiany przez Facebook, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, w celu wyświetlania reklam na Facebooku i platformach przez niego obsługiwanych.
3 miesiące

16. Zgoda na korzystanie z plików cookie wyrażana jest poprzez kliknięcie przycisku „ZGADZAM SIĘ” na stronie internetowej, gdy pojawi się komunikat tekstowy: „W celu poprawy jakości przeglądania stron internetowych, ta strona używa plików cookie w celach statystycznych i marketingowych (ang. „cookies”), z których w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować zmieniając ustawienia przeglądarki i usuwając zapisane pliki cookie.”
 
17. Udzielona zgoda może zostać w dowolnej chwili odwołana poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej oraz usunięcie zapisanych plików cookie. Jak to zrobić zależy do używanego przez Państwa systemu operacyjnego oraz wyszukiwarki internetowej.
 
18. Po usunięciu zapisanych plików cookie niektóre funkcje strony internetowej ROYAL DENTA mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem.

 

ROZDZIAŁ VIII
WYSYŁANIE NEWSLETTERÓW

 
19. Za zgodą Osoby, której dane dotyczą, ROYAL DENTA może wysyłać do niej newslettery w celach marketingowych i handlowych, zawierające informacje o sprzedawanym towarze, usługach, szkoleniach lub seminariach oraz inne treści z zakresu marketingu bezpośredniego.
 
20. ROYAL DENTA wysyła newslettery do Osoby, której dane dotyczą, wyłącznie za uprzednią zgodą Osoby, której dane dotyczą, wyrażoną w formie elektronicznej i poprzez aktywne działanie, tj. poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej ROYAL DENTA i wskazanie adresu e-mail, na który chce się otrzymywać newslettery.
 
21. ROYAL DENTA wysyła Osobie, której dane dotyczą, newslettery do momentu wycofania zgody.
 
22. Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość łatwego zrezygnowania z otrzymywania newsletterów i niewyrażenia zgody na dalsze przesyłanie takich treści marketingu bezpośredniego. Opcja ta jest udostępniana Osobie, której dane dotyczą, poprzez kliknięcie na link znajdujący się w samej wiadomości e-mail.
 
23. Jeżeli Osoba, której dane dotyczą, zrezygnuje z otrzymywania dalszych newsletterów ROYAL DENTA zawierających treści marketingu bezpośredniego, nie będą jej wysyłane dalsze newslettery.

 

ROZDZIAŁ IX
ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 
24. Niniejsza Polityka jest regularnie przeglądana i aktualizowana, a zmiany są publikowane na stronie internetowej: www.royaldenta.com.
 

ROZDZIAŁ X
INFORMACJE KONTAKTOWE

 
25. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, uwagi lub skargi dotyczące zbierania, wykorzystywania i przechowywania Państwa danych osobowych przez ROYAL DENTA, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej info@royaldenta.com.